Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ NÓ CÓ THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN.

 

 1. SƠ LƯỢT

Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ Chung này (“Thỏa thuận”) này được ký kết bởi và giữa BAO TRAN CNTT DEVELOPMENT INVESTMENT CO. LTD, một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân của Việt Nam, địa chỉ đã đăng ký Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(“ digitalhost.biz ”) và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng trang web này (“Trang web”) hoặc ngày chấp nhận điện tử. Thỏa thuận này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng Trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc truy cập thông qua Trang web này (riêng lẻ và chung là “Dịch vụ”), và bổ sung cho (không thay cho) bất kỳ sản phẩm và dịch vụ cụ thể nào các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể. Cho dù bạn chỉ đang duyệt hoặc sử dụng Trang web này hoặc mua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Trang web này và việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này bằng phương pháp điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với các chính sách sau, bao gồm Chính sách quyền riêng tư và các thỏa thuận sản phẩm hiện hành, được đưa vào đây bằng cách tham khảo:

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” sẽ đề cập đến digitalhost.biz . Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”, “Người dùng” hoặc “khách hàng” sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chấp nhận Thỏa thuận này, có quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba. digitalhost.biz có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này, và bất kỳ chính sách hoặc thỏa thuận nào được đưa vào đây vào bất kỳ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên Trang web này. Việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi đó đã được thực hiện sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này như đã được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối, không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang web này hoặc các Dịch vụ. Ngoài ra, digitalhost.biz thỉnh thoảng có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, điều rất quan trọng là bạn phải cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng (“Tài khoản”) của mình. digitalhost.biz không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi đó xuất phát từ địa chỉ email không chính xác.

 

 1. ĐỦ ĐIỀU KIỆN; THẨM QUYỀN

Trang web này và các Dịch vụ chỉ có sẵn cho Người dùng có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ( i ) từ mười tám (18) tuổi trở lên, (ii) được công nhận là có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành và (iii) không phải là người bị cấm mua hoặc nhận Dịch vụ được tìm thấy theo luật của Việt Nam hoặc các khu vực tài phán hiện hành khác. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một pháp nhân, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc pháp nhân đó với các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các thuật ngữ “bạn”, “của bạn ”,“ Người dùng ”hoặc“ khách hàng ”sẽ đề cập đến pháp nhân công ty đó. Nếu, sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này bằng phương pháp điện tử, digitalhost.biz nhận thấy rằng bạn không có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc pháp nhân đó, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các nghĩa vụ có trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản thanh toán các nghĩa vụ. digitalhost.biz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do digitalhost.biz phụ thuộc vào bất kỳ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào được digitalhost.biz tin rằng là chính hãng và có nguồn gốc từ đại diện được ủy quyền của tổ chức công ty của bạn. Nếu có nghi ngờ hợp lý về tính xác thực của bất kỳ hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào như vậy, digitalhost.biz có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu xác thực bổ sung từ bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này đối với các giao dịch do bạn thực hiện, bất kỳ ai đóng vai trò là đại lý của bạn và bất kỳ ai sử dụng tài khoản hoặc Dịch vụ của bạn, cho dù được bạn ủy quyền hay không.

 

 1. TÀI KHOẢN; CHUYỂN DỮ LIỆU BÊN NGOÀI

Các tài khoản. Để truy cập một số tính năng của Trang web này hoặc sử dụng một số Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một Tài khoản. Bạn tuyên bố và đảm bảo với digitalhost.biz rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tạo Tài khoản là chính xác, cập nhật và đầy đủ, đồng thời bạn sẽ giữ cho thông tin Tài khoản của mình chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu digitalhost.biz có lý do để tin rằng thông tin Tài khoản của bạn là không trung thực, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, digitalhost.biz bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình, cho dù được bạn cho phép hay không và bạn phải bảo mật thông tin Tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn số khách hàng / thông tin đăng nhập, mật khẩu, (các) Phương thức Thanh toán (như được định nghĩa bên dưới) . Vì mục đích bảo mật, digitalhost.biz khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ít nhất sáu (6) tháng một lần cho mỗi Tài khoản. Bạn phải thông báo cho digitalhost.biz ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. digitalhost.biz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà digitalhost.biz hoặc những người khác phải gánh chịu do Tài khoản của bạn gây ra, cho dù do bạn, người được ủy quyền hoặc người không được ủy quyền gây ra.

Chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Nếu bạn đang truy cập Trang web này từ một quốc gia khác với quốc gia nơi đặt máy chủ của chúng tôi, việc liên lạc của bạn với chúng tôi có thể dẫn đến việc chuyển giao thông tin (bao gồm cả thông tin Tài khoản của bạn) qua các biên giới quốc tế. Bằng cách truy cập Trang web này và giao tiếp điện tử với chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển giao như vậy.

 

 1. TÍNH CÓ SN CỦA TRANG WEB / DỊCH VỤ

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như các chính sách và thủ tục khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cố gắng cung cấp Trang web này và Dịch vụ vào hai mươi bốn (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần nền tảng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi Trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động được vì bất kỳ lý do gì bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố thiết bị; bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế định kỳ mà chúng tôi đảm nhận theo thời gian; hoặc các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc không thể lường trước được một cách hợp lý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn hoặc hỏng các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số hoặc viễn thông, các cuộc tấn công mạng thù địch, tắc nghẽn mạng hoặc các lỗi khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của Trang web này hoặc Dịch vụ trên cơ sở liên tục hoặc không bị gián đoạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến vấn đề đó. Đôi khi, digitalhost.biz có thể cung cấp Dịch vụ mới (dịch vụ xem trước có giới hạn hoặc các tính năng mới cho Dịch vụ hiện có) trong phiên bản phát hành trước. Dịch vụ mới, các tính năng mới của Dịch vụ hiện có hoặc các dịch vụ xem trước hạn chế sẽ được gọi chung là “Dịch vụ dùng thử”. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ Dịch vụ dùng thử nào, thì việc bạn sử dụng Dịch vụ dùng thử phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau: ( i ) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ dùng thử là phiên bản phát hành trước và có thể không hoạt động bình thường; (ii) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ dùng thử có thể khiến bạn phải đối mặt với những rủi ro bất thường về lỗi vận hành; (iii) Các Dịch vụ Thử nghiệm được cung cấp AS-IS, vì vậy chúng tôi không khuyến khích sử dụng chúng trong các môi trường quan trọng của sản xuất hoặc sứ mệnh; (iv) digitalhost.biz bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ dùng thử vào bất kỳ lúc nào; (v) Các phiên bản được phát hành thương mại của Dịch vụ dùng thử có thể thay đổi đáng kể và các chương trình sử dụng hoặc chạy với Dịch vụ dùng thử có thể không hoạt động với các phiên bản được phát hành thương mại hoặc các bản phát hành tiếp theo; (vi) digitalhost.biz có thể giới hạn thời gian hỗ trợ dịch vụ khách hàng dành riêng cho việc hỗ trợ Dịch vụ dùng thử; (vii) Bạn xác nhận và đồng ý cung cấp phản hồi nhanh chóng về trải nghiệm của bạn với Dịch vụ dùng thử theo hình thức do chúng tôi yêu cầu hợp lý, bao gồm thông tin cần thiết để cho phép chúng tôi trùng lặp các lỗi hoặc sự cố mà bạn gặp phải. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi của bạn cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích phát triển sản phẩm. Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các nhận xét mà chúng tôi có thể sử dụng công khai cho các tài liệu báo chí và tài liệu tiếp thị. Bất kỳ tài sản trí tuệ nào có trong phản hồi của bạn hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ dùng thử sẽ thuộc sở hữu độc quyền của digitalhost.biz ; (viii) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ dùng thử, bao gồm kinh nghiệm và ý kiến của bạn về Dịch vụ dùng thử, đều được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp phản hồi đến digitalhost.biz ; (ix) Các Dịch vụ Dùng thử được cung cấp “nguyên trạng”, “khả dụng” và “với tất cả các lỗi”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, digitalhost.biz từ chối bất kỳ và tất cả bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với Dịch vụ dùng thử bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về quyền sở hữu, khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có các quyền và quyền cần thiết để chia sẻ tất cả thông tin cần thiết để cung cấp Dịch vụ với digitalhost.biz . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ có thể được cung cấp bởi các nhà thầu độc lập hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Việc hoàn tiền sẽ được kiểm tra theo từng trường hợp trong chính sách hoàn tiền của chúng tôi .

 

 1. CÁC QUY TẮC CHUNG VỀ DỊCH VỤ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 1. Việc bạn sử dụng Trang web này và các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn gửi, sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế.
 2. Bạn sẽ không thu thập hoặc thu thập (hoặc cho phép bất kỳ ai khác thu thập hoặc thu hoạch) bất kỳ Nội dung Người dùng nào (như được định nghĩa bên dưới) hoặc bất kỳ thông tin không công khai hoặc nhận dạng cá nhân nào về Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của họ .
 3. Bạn sẽ không sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ theo cách (được xác định bởi digitalhost.biz theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình) rằng:
 4. Là bất hợp pháp, hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp;
 5. Quảng bá, khuyến khích hoặc tham gia vào các nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc bóc lột trẻ em;
 6. Cổ vũ, khuyến khích hoặc tham gia khủng bố, bạo lực đối với con người, động vật hoặc tài sản;
 7. Quảng cáo, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ thư rác hoặc email hàng loạt không được yêu cầu khác, hoặc hack hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng;
 8. Quảng cáo, khuyến khích hoặc tham gia vào việc bán hoặc phân phối thuốc theo toa mà không có đơn thuốc hợp lệ;
 9. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 10. Vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn có đối với Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 11. Cản trở hoạt động của Trang này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang này;
 12. Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, lỗi, Trojan Horse, Công cụ khai thác tiền điện tử hoặc mã, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng sử dụng nhiều tài nguyên, làm gián đoạn, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc
 13. Chứa ngôn ngữ sai trái hoặc lừa đảo, hoặc các tuyên bố không có cơ sở chứng minh hoặc so sánh, liên quan đến digitalhost.biz hoặc Dịch vụ của digitalhost.biz .
 14. Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối trên bất kỳ phương tiện nào bất kỳ phần nào của Trang web này hoặc các Dịch vụ, ngoại trừ trường hợp được digitalhost.biz cho phép rõ ràng .
 15. Bạn sẽ không sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào của Trang web này.
 16. Bạn sẽ không truy cập Nội dung digitalhost.biz (như được định nghĩa bên dưới) hoặc Nội dung Người dùng thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài chính Trang web này, hoặc như digitalhost.biz có thể chỉ định.
 17. Bạn đồng ý sao lưu tất cả Nội dung Người dùng của mình để bạn có thể truy cập và sử dụng nó khi cần thiết. digitalhost.biz không đảm bảo rằng nó sao lưu bất kỳ Tài khoản hoặc Nội dung Người dùng nào và bạn đồng ý chấp nhận rủi ro về việc mất bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng của bạn.
 18. Bạn sẽ không bán lại hoặc cung cấp Dịch vụ cho mục đích thương mại, bao gồm bất kỳ công nghệ liên quan nào của digitalhost.biz mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của digitalhost.biz .
 19. Bạn đồng ý cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp và / hoặc giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp theo yêu cầu để xác minh danh tính khi được yêu cầu.
 20. Bạn biết rằng digitalhost.biz có thể thỉnh thoảng gọi cho bạn về tài khoản của bạn. Bạn sẽ được thông báo về việc ghi âm đó, mục đích của việc ghi đó, cũng như bất kỳ thông tin nào khác sẽ được cung cấp cho bạn theo yêu cầu của luật hiện hành. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, bất kỳ (các) bản ghi nào như vậy có thể được gửi làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào, trong đó digitalhost.biz là một bên.

digitalhost.biz bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web này hoặc các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn giá và phí tương tự vào bất kỳ lúc nào.

 

 1. VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỘI DUNG digitalhost.biz VÀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Ngoài các quy tắc chung ở trên, các quy định trong Phần này áp dụng cụ thể cho việc bạn sử dụng Nội dung digitalhost.biz và Nội dung Người dùng được đăng lên các trang web công ty của digitalhost.biz (tức là những trang web mà digitalhost.biz trực tiếp kiểm soát hoặc duy trì). Các điều khoản hiện hành không nhằm và không có tác dụng chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép nào (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) mà bạn có thể có trong nội dung được đăng lên các trang web được lưu trữ của bạn. digitalhost.biz Nội dung. Ngoại trừ Nội dung Người dùng, nội dung trên Trang web này và các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, phần mềm, tập lệnh, mã nguồn, API, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video và các tính năng tương tác và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong trong đó (“ Nội dung digitalhost.biz ”), được sở hữu hoặc cấp phép vĩnh viễn cho digitalhost.biz và được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc bằng sáng chế ở Việt Nam và các quốc gia nước ngoài cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác tại Việt Nam và luật pháp nước ngoài. digitalhost.biz Nội dung được cung cấp cho bạn “nguyên trạng”, “có sẵn” và “với tất cả các lỗi” đối với thông tin của bạn và mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không được tải xuống, sao chép, tái tạo, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của digitalhost.biz . Không có quyền hoặc giấy phép theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu độc quyền hoặc giấy phép nào khác được cấp bởi Thỏa thuận này. digitalhost.biz bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Nội dung digitalhost.biz , Trang web này và các Dịch vụ, đồng thời Thỏa thuận này không chuyển quyền sở hữu đối với bất kỳ quyền nào trong số này.

Nội dung Người dùng. Một số tính năng của Trang web này hoặc các Dịch vụ có thể cho phép Người dùng xem, đăng, xuất bản, chia sẻ, lưu trữ hoặc quản lý (a) ý tưởng, ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên (“Nội dung do người dùng gửi”) hoặc (b) văn học, nội dung nghệ thuật, âm nhạc hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh và video (cùng với Nội dung do người dùng gửi, “Nội dung của người dùng”). Nội dung Người dùng bao gồm tất cả nội dung được gửi qua Tài khoản của bạn. Bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng lên Trang web này hoặc Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo với digitalhost.biz rằng ( i ) bạn có tất cả các quyền cần thiết để phân phối Nội dung Người dùng qua Trang web này hoặc qua Dịch vụ, vì bạn là tác giả của Nội dung Người dùng và có quyền phân phối giống nhau, hoặc vì bạn có quyền phân phối thích hợp, giấy phép, sự đồng ý và / hoặc quyền sử dụng, bằng văn bản, từ bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của Nội dung Người dùng, và (ii) Nội dung Người dùng không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo vệ. Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung digitalhost.biz hoặc Nội dung người dùng) hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này, digitalhost.bizContent hoặc Nội dung người dùng trong đó.

 

 1. Digitalhost.biz SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG

Các quy định trong Phần này áp dụng cụ thể cho việc digitalhost.biz sử dụng Nội dung Người dùng được đăng lên các trang web công ty của digitalhost.biz (tức là những trang web mà digitalhost.biz trực tiếp kiểm soát hoặc duy trì). Các điều khoản hiện hành không nhằm và không có tác dụng chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép nào (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) mà bạn có thể có trong nội dung được đăng lên các trang web được lưu trữ của bạn.

Nói chung là. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng hoặc Nội dung Người dùng của bạn được gửi qua Tài khoản của bạn, và hậu quả của và các yêu cầu đối với việc phân phối nó.

 

Với sự tôn trọng gửi của người dùng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 1. Người dùng của bạn gửi hoàn toàn tự nguyện.
 2. Đệ trình của người dùng của bạn không thiết lập mối quan hệ bí mật hoặc bắt buộc digitalhost.biz phải coi Đệ trình của người dùng của bạn là bí mật hoặc bí mật.
 3. digitalhost.biz không có nghĩa vụ, dù rõ ràng hay ngụ ý, phát triển hoặc sử dụng Nội dung do người dùng gửi của bạn và không có khoản bồi thường nào do bạn hoặc bất kỳ ai khác cho bất kỳ việc sử dụng cố ý hoặc vô ý nào đối với Nội dung do người dùng của bạn gửi.
 4. digitalhost.biz có thể đang làm việc trên cùng một nội dung hoặc nội dung tương tự, nó có thể đã biết về nội dung đó từ các nguồn khác, nó có thể chỉ muốn tự phát triển nội dung này (hoặc tương tự), hoặc nó có thể đã / sẽ lấy một số hành động khác.

digitalhost.biz sẽ sở hữu độc quyền (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền độc quyền khác) đối với bất kỳ Đệ trình của Người dùng nào được đăng lên Trang web này và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng lên Trang web này cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc nếu không, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn hoặc cho bất kỳ ai khác.

Tôn trọng nội dung của người dùng (Khác với nội dung do người dùng gửi).

Nếu bạn có một trang web hoặc nội dung khác được lưu trữ bởi digitalhost.biz , bạn sẽ giữ lại tất cả quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép của mình trong Nội dung Người dùng.

Bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng lên Trang web này hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cho phép digitalhost.biz sử dụng tài sản trí tuệ và các quyền sở hữu khác trong và đối với Nội dung Người dùng của bạn để cho phép bao gồm và sử dụng Nội dung Người dùng theo cách mà Trang web này dự tính và Thỏa thuận này. Theo đây, bạn cấp cho digitalhost.biz một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại (qua nhiều cấp) và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, hiển thị và thực hiện Người dùng của bạn Nội dung liên quan đến Trang web này, Dịch vụ và (các) công việc kinh doanh của digitalhost.biz (và digitalhost.biz'saffiliates '), bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại tất cả hoặc một phần của Trang web này ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào mà không có hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào và không có thanh toán hoặc xem xét khác dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc sự cho phép hoặc thông báo, cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi Người dùng của Trang web này giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung Người dùng của bạn (ngoại trừ Nội dung Người dùng mà bạn chỉ định là "riêng tư" hoặc "được bảo vệ bằng mật khẩu") thông qua Trang web này và sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, hiển thị và thực hiện Nội dung Người dùng của bạn khi được phép thông qua chức năng của Trang web này và theo Thỏa thuận này. Các giấy phép ở trên do bạn cấp trong Nội dung Người dùng của bạn sẽ chấm dứt trong một thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung Người dùng của mình khỏi Trang web này. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng digitalhost.biz có thể giữ lại (nhưng không phân phối, hiển thị hoặc thực hiện) các bản sao trên máy chủ của Nội dung Người dùng của bạn đã bị xóa hoặc xóa. Các giấy phép trên do bạn cấp trong Nội dung Người dùng của bạn là vĩnh viễn và không thể thu hồi. Bất kể điều gì trái ngược có trong tài liệu này, digitalhost.biz sẽ không sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã được bạn chỉ định là “riêng tư” hoặc “được bảo vệ bằng mật khẩu” cho mục đích quảng bá Trang web này hoặc của digitalhost.biz (hoặc các chi nhánh của digitalhost.biz ') các doanh nghiệp).

 

 1. GIÁM SÁT NỘI DUNG; CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

digitalhost.biz thường không sàng lọc trước Nội dung Người dùng (cho dù được đăng lên trang web do digitalhost.biz lưu trữ hay được đăng lên Trang web này). Tuy nhiên, digitalhost.biz có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) làm như vậy và quyết định xem bất kỳ mục nào của Nội dung Người dùng có phù hợp và / hoặc tuân thủ Thỏa thuận này hay không. digitalhost.biz có thể xóa bất kỳ mục nào của Nội dung Người dùng (cho dù được đăng lên trang web do digitalhost.biz lưu trữ hoặc được đăng lên Trang web này) và / hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này để đăng hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm Thỏa thuận này theo cách khác (như được xác định bởi digitalhost.biz theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình), bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. digitalhost.biz cũng có thể chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này nếu digitalhost.biz có lý do để tin rằng Người dùng là người tái phạm. Nếu digitalhost.biz chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này, digitalhost.biz có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, xóa và hủy bất kỳ dữ liệu và tệp nào được bạn lưu trữ trên máy chủ của mình.

 

 1. BỔ SUNG BẢO LƯU CÁC QUYỀN

digitalhost.biz bảo lưu rõ ràng quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, tạm ngừng, khóa, khóa hoặc sửa đổi quyền truy cập vào (hoặc kiểm soát) bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào (bao gồm quyền hủy bỏ hoặc chuyển bất kỳ đăng ký tên miền nào) vì bất kỳ lý do gì (như đã xác định bởi digitalhost.biz theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình), bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: ( i ) để sửa chữa những sai lầm mà digitalhost.biz đã mắc phải trong việc cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm bất kỳ đăng ký tên miền nào), (ii) để bảo vệ tính toàn vẹn và ổn định cũng như sửa chữa những sai lầm do bất kỳ cơ quan đăng ký tên miền nào gây ra, (iii) để hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng của chúng tôi, (iv) để tuân thủ lệnh tòa chống lại bạn và / hoặc tên miền hoặc trang web của bạn và các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, (v) để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả yêu cầu trát đòi hầu tòa, (vi) để tuân thủ bất kỳ quy trình giải quyết tranh chấp nào, (vii) để bảo vệ bất kỳ hành động pháp lý nào hoặc hành vi pháp lý bị đe dọa mà không cần xem xét liệu hành động pháp lý đó hoặc hành động pháp lý bị đe dọa cuối cùng được xác định là có hay không, hoặc (viii) để tránh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào đối với digitalhost.biz , các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của digitalhost.biz, cũng như các chi nhánh của digitalhost.biz , bao gồm, nhưng không giới hạn, các trường hợp bạn đã kiện hoặc đe dọa sẽ kiện digitalhost.biz .

digitalhost.biz bảo lưu quyền chấm dứt mà không cần thông báo cho bạn, bất kỳ và tất cả các Dịch vụ trong đó, theo quyết định riêng của digitalhost.biz , bạn đang quấy rối hoặc đe dọa digitalhost.bizand / hoặc bất kỳ nhân viên nào của digitalhost.biz .

 

 1. KHÔNG CÓ SPAM; CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC THANH LÝ

Không có thư rác. Chúng tôi không dung thứ cho việc truyền tải thư rác. Chúng tôi giám sát tất cả lưu lượng truy cập đến và đi từ các máy chủ web của mình để biết các dấu hiệu của việc gửi thư rác. Những khách hàng bị nghi ngờ đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với mục đích gửi thư rác sẽ được điều tra đầy đủ. Nếu chúng tôi xác định có vấn đề với thư rác, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp để giải quyết tình huống này.

Chúng tôi định nghĩa spam là việc gửi Email thương mại không được yêu cầu (UCE), Email hàng loạt không được yêu cầu (UBE) hoặc Facsimiles (Fax) không được yêu cầu, là email hoặc bản fax được gửi đến người nhận dưới dạng quảng cáo hoặc theo cách khác, mà không cần có sự đồng ý xác nhận trước để nhận những thư này thông tin liên lạc. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 1. Tin nhắn Email
 2. Bài đăng trên nhóm tin
 3. Thông báo hệ thống Windows
 4. Tin nhắn bật lên (hay còn gọi là tin nhắn "phần mềm quảng cáo" hoặc "phần mềm gián điệp")
 5. Tin nhắn tức thì (sử dụng AOL, MSN, Yahoo hoặc các chương trình nhắn tin nhanh khác)
 6. Quảng cáo phòng chat trực tuyến
 7. Lưu bút hoặc các bài đăng trên Diễn đàn Trang web
 8. Gạ gẫm qua khuôn mặt
 9. Tin nhắn Văn bản / SMS

Chúng tôi sẽ không cho phép các máy chủ và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng cho các mục đích được mô tả ở trên. Để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn không chỉ phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành mà còn phải tuân theo chính sách không spam này. Quảng cáo thương mại và / hoặc hàng loạt email hoặc fax chỉ có thể được gửi đến những người nhận đã “chọn tham gia” để nhận tin nhắn. Chúng phải bao gồm địa chỉ trả lời hợp pháp và địa chỉ trả lời, địa chỉ thực của người gửi và phương thức chọn không tham gia ở phần chân của email hoặc fax. Theo yêu cầu của chúng tôi, có thể yêu cầu bằng chứng kết luận về việc chọn tham gia cho một địa chỉ email hoặc số fax.

Nếu chúng tôi xác định các dịch vụ được đề cập đang được sử dụng cùng với thư rác, chúng tôi sẽ chỉ đạo lại, tạm ngừng hoặc hủy bất kỳ dịch vụ lưu trữ, đăng ký miền, hộp thư điện tử hoặc các dịch vụ hiện hành khác cho đến khi khách hàng phản hồi. Người đăng ký hoặc khách hàng sẽ được yêu cầu trả lời email cho chúng tôi và nêu rõ rằng họ sẽ ngừng gửi thư rác và / hoặc gửi thư rác thay cho họ. Trong trường hợp chúng tôi xác định việc lạm dụng vẫn chưa dừng lại sau khi dịch vụ được khôi phục lần đầu tiên, chúng tôi có thể chấm dứt dịch vụ lưu trữ và hộp thư điện tử được liên kết với tên miền được đề cập.

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng và người nhận email được tạo từ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi báo cáo nghi ngờ là spam. Có thể báo cáo lạm dụng đáng ngờ qua email [email protected].

Thanh lý thiệt hại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức bất kỳ Tài khoản nào mà chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, đang truyền hoặc được kết nối với bất kỳ thư rác hoặc email hàng loạt không được yêu cầu nào khác.

 

 1. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này và các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi digitalhost.biz . digitalhost.biz không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, digitalhost.biz không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này, bạn giải phóng rõ ràng digitalhost.biz khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Theo đó, digitalhost.biz khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này và xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các tài liệu quản lý khác của từng trang web mà bạn có thể truy cập.

 

 1. TỪ CHỐI TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

BẠN CẢM NHẬN CỤ THỂ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY SẼ CÓ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, “CÓ SN” VÀ “CÓ TẤT CẢ LỖI ”. digitalhost.biz , CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, TÌNH TRẠNG, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO NGỤ Ý, MỤC ĐÍCH, MỤC ĐÍCH VÀ KHÔNG LẠM PHÁT. digitalhost.biz , CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA NÓ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ (I) TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, (II) ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ( , QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ / HOẶC (III) CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA HYPERLINKS, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ Digitalhost.biz ASSUMES KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM TƯƠNG TỰ.

BỔ SUNG, BẠN XÁC NHẬN CỤ THỂ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN HOẶC VIẾT HOẶC TƯ VẤN NÀO DO digitalhost.biz cung cấp , CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA NÓ SẼ (I) PHIẾU TƯ VẤN PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH HOẶC (II) TẠO BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY VÀ NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC TIN CẬY VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC LỜI NÀO NÀO.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VÀ sẽ có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này.

 

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI SỰ KIỆN SẼ CÓ digitalhost.biz , CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ NÀO , BAO GỒM BẤT CỨ CÓ THỂ KẾT QUẢ TỪ (I) SỰ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, (II) SỰ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA HYPERLINKS, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN TRANG WEB NÀY, (III ) CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (THÔNG QUA HYPERLINKS, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN TRANG WEB NÀY, (IV) THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO, (V) BÊN THỨ BA BẤT KỲ BẢN CHẤT GÌ VI) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP NÀO CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH HOẶC CÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁC ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÓ, (VII) BẤT KỲ TÍCH LŨY HAY DỊCH VỤ NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA HYPERLIN KS, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN TRANG WEB NÀY, (VIII) BẤT KỲ VIRUSES, WORMS, BUGS, TROJAN HORSES HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA HYPERLINKS, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC KHÁC) ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY, (IX) BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG CÓ KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN, CÓ HẠI, CÓ HẠI ĐỐI VỚI BỘ TRƯỞNG HOẶC BẤT KỲ LỚP ĐƯỢC BẢO VỆ nào, PORNOGRAPHIC, “X-RATED”, OBSCENE HOẶC MỤC TIÊU KHÁC, VÀ / HOẶC (X) BẤT CỨ MẤT HAY THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ TÌM HIỂU TẠI TRANG WEB NÀY, DƯỚI ĐÂY DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, BẤT KỲ, HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC BẤT CỨ NÀO KHÁC VÀ TRÊN HOẶC KHÔNG PHẢI Vlayer .host ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

BỔ SUNG, Bạn CỤ THỂ LỜI CẢM ƠN VÀ đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động tích lũy, nếu không thì nguyên nhân của hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

BỔ SUNG, Bạn XÁC NHẬN CỤ THỂ VÀ đồng ý rằng trong mọi trường hợp , tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của digitalhost.biz sẽ vượt quá $ 10.000.00 Đô la Mỹ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VÀ sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này.

 

 1. ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bảo vệ, bào chữa, bồi thường và giữ digitalhost.biz vô hại và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, chi phí, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại của mọi loại và bản chất (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) do digitalhost.biz áp đặt hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ ( i ) việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc các chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây; và / hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác. Các nghĩa vụ bồi thường theo phần này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này.

 

 1. DỊCH VỤ BỊ NGỪNG SỬ DỤNG; CHÍNH SÁCH CUỐI CÙNG

digitalhost.biz có quyền ngừng cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không, và không cần thông báo trước. Mặc dù digitalhost.biz rất cố gắng để tối đa hóa tuổi thọ của tất cả các Dịch vụ của mình, nhưng đôi khi Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ bị ngừng cung cấp hoặc sắp hết thời hạn sử dụng ("EOL"). Nếu đúng như vậy, sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ không còn được digitalhost.biz hỗ trợ , theo bất kỳ cách nào, có hiệu lực vào ngày EOL.

 

Thông báo và Di chuyển. Trong trường hợp bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp đã đạt hoặc sẽ đạt EOL, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước ba mươi ngày hoặc hơn ngày EOL. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để thay thế Dịch vụ bằng cách chuyển sang Dịch vụ mới trước ngày EOL hoặc bằng cách ngừng hoàn toàn phụ thuộc vào Dịch vụ nói trên trước ngày EOL. Trong cả hai trường hợp, digitalhost.biz sẽ cung cấp một Dịch vụ tương đương để bạn di chuyển đến trong thời gian còn lại của thời hạn mua hàng của bạn, tín dụng tại cửa hàng được chia theo tỷ lệ hoặc khoản hoàn trả theo tỷ lệ, do digitalhost.biz quyết định . và toàn quyền quyết định. digitalhost.biz có thể, có hoặc không thông báo cho bạn, chuyển bạn sang phiên bản Dịch vụ cập nhật nhất, nếu có. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả những mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ việc di chuyển nào như vậy.

 

Không chịu trách nhiệm. digitalhost.biz sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc truy cập.

 

 1. PHÍ VÀ THANH TOÁN

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Phương thức thanh toán của bạn sẽ được tính phí và xử lý bởi BAO TRAN CNTT DEVELOPMENT INVESTMENT CO. LTD, Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

(A) ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN GIA HẠN TỰ ĐỘNG

Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ và tất cả các mức giá và phí phải trả cho Dịch vụ được mua hoặc nhận được tại Trang web này tại thời điểm bạn đặt hàng Dịch vụ. Tất cả giá và phí đều không được hoàn lại trừ khi có ghi chú rõ ràng khác trong phần Chính sách hoàn lại tiền bên dưới, ngay cả khi Dịch vụ của bạn bị tạm ngừng, chấm dứt hoặc chuyển giao trước khi kết thúc thời hạn Dịch vụ. digitalhost.biz bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh giá và phí của mình bất kỳ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại Trang web này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn. Nếu bạn đã mua hoặc sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian vài tháng hoặc nhiều năm, những thay đổi hoặc điều chỉnh về giá và phí sẽ có hiệu lực khi Dịch vụ được đề cập đến để gia hạn như được mô tả thêm bên dưới. Ngoại trừ trường hợp bị cấm trong bất kỳ thỏa thuận cụ thể về sản phẩm nào, bạn có thể thanh toán cho Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ “Phương thức thanh toán” nào sau đây: ( i ) bằng cách cung cấp thẻ tín dụng hợp lệ, (ii) bằng cách sử dụng PayPal (như được định nghĩa bên dưới) hoặc ( iii) thông qua số dư tín dụng tại cửa hàng, nếu có (và như được định nghĩa bên dưới), mỗi một “Phương thức Thanh toán”. Đối với Dịch vụ cung cấp “Thanh toán nhanh”, việc nhấp vào nút Thanh toán nhanh sẽ tự động đặt hàng cho Dịch vụ đó và tính phí Phương thức thanh toán chính trong hồ sơ cho Tài khoản của bạn. Xác nhận đơn đặt hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ cho Tài khoản của bạn. Phương thức Thanh toán của bạn trong hồ sơ phải được giữ hợp lệ nếu bạn có bất kỳ Dịch vụ nào đang hoạt động trong Tài khoản của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi khoản tiền hoàn lại được cấp cho Phương thức thanh toán của bạn, việc digitalhost.biz đưa ra biên lai hoàn tiền chỉ là xác nhận rằng digitalhost.biz đã gửi khoản tiền hoàn lại của bạn cho Phương thức thanh toán được tính phí tại thời điểm bán hàng ban đầu và vlayer đó. máy chủ hoàn toàn không có quyền kiểm soát khi nào khoản tiền hoàn lại sẽ được áp dụng cho số dư khả dụng của Phương thức thanh toán của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng nhà cung cấp thanh toán và / hoặc ngân hàng phát hành cá nhân được liên kết với Phương thức thanh toán của bạn thiết lập và quy định khung thời gian để đăng khoản tiền hoàn lại của bạn và khung thời gian đăng khoản tiền hoàn lại đó có thể từ năm (5) ngày làm việc đến hết chu kỳ thanh toán hoặc lâu hơn. Trong trường hợp khoản tiền hoàn lại được phát hành cho Phương thức thanh toán của bạn và nhà cung cấp thanh toán, bộ xử lý thanh toán hoặc ngân hàng phát hành cá nhân được liên kết với Phương thức thanh toán của bạn áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với khoản tiền hoàn lại, bao gồm nhưng không giới hạn, các giới hạn về thời gian hoàn trả hoặc số lượng trong số các khoản tiền hoàn lại được phép, thì digitalhost.biz , theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, có quyền phát hành khoản tiền hoàn lại dưới dạng tín dụng tại cửa hàng. digitalhost.biz cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, cung cấp tín dụng tại cửa hàng cho những khách hàng tìm kiếm khoản tiền hoàn lại, ngay cả khi không có giới hạn nào đối với việc hoàn tiền theo Phương thức thanh toán. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ và tất cả các khoản hoàn trả được xử lý thông qua phát hành tín dụng tại cửa hàng chỉ nằm trong quyết định của digitalhost.biz và không có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. Để đảm bảo rằng bạn không gặp phải sự cố gián đoạn hoặc mất Dịch vụ, hầu hết các Dịch vụ đều cung cấp tùy chọn gia hạn tự động. Tùy chọn gia hạn tự động sẽ tự động gia hạn Dịch vụ hiện hành trong một khoảng thời gian gia hạn bằng với thời gian dịch vụ gần đây nhất, ngoại trừ các tên miền sẽ gia hạn cho thời gian dịch vụ ban đầu. Ví dụ: đối với các sản phẩm không phải tên miền, nếu thời hạn dịch vụ cuối cùng của bạn là một năm, thì thời gian gia hạn của bạn sẽ là một năm. Mặc dù các chi tiết của tùy chọn gia hạn tự động khác nhau giữa các Dịch vụ, các Dịch vụ cung cấp tùy chọn gia hạn tự động sẽ coi đó là cài đặt mặc định. Do đó, trừ khi bạn tắt tùy chọn gia hạn tự động, digitalhost.biz sẽ tự động gia hạn Dịch vụ hiện hành khi nó bắt đầu gia hạn và sẽ nhận khoản thanh toán từ Phương thức thanh toán mà bạn có trong hồ sơ với digitalhost.biz với mức giá hiện tại sau đó của digitalhost.biz , bạn xác nhận và đồng ý có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá cho thời gian dịch vụ ban đầu. Để xem các cài đặt gia hạn áp dụng cho bạn và Dịch vụ của bạn, chỉ cần đăng nhập vào khu vực thành viên của bạn và tìm tài khoản tương ứng. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn gia hạn tự động bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt tùy chọn gia hạn tự động và không gia hạn theo cách thủ công Dịch vụ của mình trước khi hết hạn, bạn có thể gặp phải sự cố gián đoạn hoặc mất Dịch vụ và digitalhost.biz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về điều này. Ngoài ra, digitalhost.biz có thể tham gia vào “chương trình thanh toán định kỳ” hoặc “dịch vụ cập nhật tài khoản” do nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn hỗ trợ (và cuối cùng phụ thuộc vào sự tham gia của ngân hàng của bạn). Nếu bạn đã đăng ký tùy chọn gia hạn tự động và chúng tôi không thể tính phí thành công Phương thức Thanh toán hiện tại của bạn, nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn (hoặc ngân hàng của bạn) có thể thông báo cho chúng tôi về các cập nhật đối với số thẻ tín dụng và / hoặc ngày hết hạn hoặc họ có thể tự động tính phí thẻ tín dụng mới của bạn thay mặt cho chúng tôi mà không cần thông báo cho chúng tôi. Theo yêu cầu của chương trình thanh toán định kỳ, trong trường hợp chúng tôi được thông báo về bản cập nhật số thẻ tín dụng của bạn và / hoặc ngày hết hạn, digitalhost.biz sẽ thay mặt bạn tự động cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn. digitalhost.biz không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ yêu cầu hoặc nhận thông tin thẻ tín dụng cập nhật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy nhất là sửa đổi và duy trì cài đặt Tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở ( i ) thiết lập các tùy chọn gia hạn và (ii) đảm bảo (các) Phương thức Thanh toán liên quan của bạn là hiện tại và hợp lệ. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn không làm như vậy có thể dẫn đến việc gián đoạn hoặc mất Dịch vụ và digitalhost.biz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về điều này. Nếu vì bất kỳ lý do gì , digitalhost.biz không thể tính phí Phương thức thanh toán của bạn cho toàn bộ số tiền nợ Dịch vụ được cung cấp hoặc nếu digitalhost.biz nhận được thông báo về khoản bồi hoàn, đảo ngược, tranh chấp thanh toán hoặc bị tính phí phạt cho bất kỳ khoản phí nào trước đó được tính vào Phương thức thanh toán của bạn, bạn đồng ý rằng digitalhost.biz có thể theo đuổi tất cả các biện pháp hợp pháp hiện có để nhận được khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn, hủy ngay lập tức mà không cần thông báo cho bạn về bất kỳ tên miền hoặc Dịch vụ nào được đăng ký hoặc gia hạn thay mặt bạn . digitalhost.biz cũng có quyền tính phí hợp lý cho bạn “phí quản trị” hoặc “phí xử lý” đối với ( i ) các tác vụ mà digitalhost.biz có thể thực hiện bên ngoài phạm vi thông thường của Dịch vụ, (ii) thời gian bổ sung và / hoặc chi phí digitalhost.biz có thể phát sinh khi cung cấp Dịch vụ của mình và / hoặc (iii) việc bạn không tuân thủ Thỏa thuận này (như được xác định bởi digitalhost.biz theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình). Các tình huống phí xử lý hoặc hành chính điển hình bao gồm, nhưng không giới hạn ở ( i ) các vấn đề về dịch vụ khách hàng cần thêm thời gian hoặc sự chú ý cá nhân; (ii) (các) hành động của UDRP liên quan đến (các) tên miền của bạn và / hoặc các tranh chấp yêu cầu dịch vụ kế toán hoặc pháp lý, cho dù được thực hiện bởi nhân viên digitalhost.biz hoặc bởi các công ty bên ngoài được digitalhost.biz lưu giữ ; (iii) hoàn lại bất kỳ và tất cả các chi phí và lệ phí, bao gồm cả chi phí Dịch vụ, do digitalhost.biz gánh chịu do các khoản bồi hoàn hoặc các tranh chấp thanh toán khác do bạn, ngân hàng của bạn hoặc người xử lý Phương thức thanh toán đưa ra. Các khoản phí quản trị hoặc phí xử lý này sẽ được lập hóa đơn cho Phương thức thanh toán mà bạn có trong hồ sơ với digitalhost.biz . digitalhost.biz có thể cung cấp giá cấp sản phẩm bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau; tuy nhiên, việc xử lý giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng đô la Mỹ và một số tùy chọn đơn vị tiền tệ được chọn hiển thị trên Trang web này ("Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ" hoặc "Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ"). Nếu đơn vị tiền tệ được chọn là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ thì giao dịch sẽ được xử lý bằng Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ và giá hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là số tiền thực tế được xử lý và gửi đến ngân hàng của bạn để thanh toán. Nếu đơn vị tiền tệ được chọn không phải là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ thì giao dịch sẽ được xử lý bằng đô la Mỹ và giá hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là giá chuyển đổi ước tính tại thời điểm mua hàng. Trong cả hai trường hợp (cho dù đơn vị tiền tệ được chọn có phải là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ hay không), nếu giao dịch được xử lý bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản ngân hàng của bạn, bạn có thể bị ngân hàng tính phí chuyển đổi tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, do sự khác biệt về thời gian giữa ( i ) thời gian bạn hoàn tất quy trình thanh toán, (ii) thời gian giao dịch được xử lý và (iii) thời gian giao dịch được gửi đến bảng sao kê ngân hàng của bạn, tỷ lệ chuyển đổi có thể dao động, và digitalhost.biz không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng (a) số tiền được gửi đến ngân hàng của bạn để thanh toán sẽ giống với số tiền được đăng trên bảng sao kê ngân hàng của bạn (trong trường hợp là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ) hoặc (b) giá chuyển đổi ước tính sẽ giống với số tiền đã xử lý hoặc số tiền được đăng trên bảng sao kê ngân hàng của bạn (trong trường hợp là Đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ) và bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại dựa trên sự khác biệt đó (bao gồm bất kỳ và tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền Dựa trên những điều đã nói ở trên). Ngoài ra, bất kể đơn vị tiền tệ đã chọn là gì, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thể bị tính Thuế Giá trị Gia tăng ("VAT"), Thuế Hàng hóa và Dịch vụ ("GST") hoặc các khoản phí và / hoặc thuế bản địa hóa khác, dựa trên ngân hàng của bạn và / hoặc quốc gia được chỉ định trong phần địa chỉ thanh toán của bạn.

Chính sách hoàn lại tiền: Các sản phẩm và Dịch vụ có sẵn để hoàn tiền được mô tả tại đây (“Chính sách hoàn tiền”). Đối với các sản phẩm và dịch vụ đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua (“Thời gian hoàn tiền”). Đối với các khoản hoàn trả được yêu cầu sau Thời hạn hoàn tiền, tín dụng tại cửa hàng sẽ được cấp cho bất kỳ thời gian chưa sử dụng nào còn lại trong gói của bạn. Thời gian chưa sử dụng sẽ được tính bằng số tháng còn lại của thời hạn mua không bao gồm tháng yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp bạn mua một sản phẩm bao gồm một tên miền miễn phí, nếu bạn hủy sản phẩm, giá niêm yết cho tên miền sẽ được trừ vào số tiền hoàn lại. Giá niêm yết là giá tên miền được niêm yết trên trang web của digitalhost.biz và không áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi, chiết khấu hay giảm giá nào khác.

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại nhiều hơn một lần cho cùng một sản phẩm.

 

(B) THANH TOÁN BẰNG PAYPAL

Bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán pay by PayPal của digitalhost.biz (“PayPal”), bạn có thể mua Dịch vụ bằng PayPal. Liên quan đến điều đó, bạn đồng ý cho phép PayPal ghi nợ toàn bộ số tiền mua hàng của bạn từ tài khoản PayPal (“Tài khoản PayPal”) hoặc từ (các) thẻ tín dụng, (các) tài khoản ngân hàng hoặc (các) phương thức thanh toán được phép khác được liên kết vào Tài khoản PayPal của bạn (“Nguồn tài trợ PayPal”).

Bạn có trách nhiệm giữ cho Tài khoản PayPal và Nguồn tài trợ PayPal luôn cập nhật và được cấp vốn cũng như Tài khoản PayPal của bạn được hỗ trợ bằng thẻ tín dụng hợp lệ. Bạn xác nhận và đồng ý rằng ( i ) PayPal có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán không thực hiện được do Tài khoản PayPal của bạn hoặc Nguồn tài trợ PayPal không còn tồn tại hoặc không còn giữ hiện có / đủ tiền) và (ii) trong trường hợp như vậy, cả PayPal và digitalhost.biz đều không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc tương tự. Nếu vì bất kỳ lý do gì PayPal không thể rút toàn bộ số tiền còn nợ cho giao dịch mua của bạn, bạn đồng ý rằng PayPal và digitalhost.biz có thể thực hiện tất cả các biện pháp xử lý hợp pháp hiện có để nhận được khoản thanh toán. Bạn đồng ý rằng nếu giao dịch được trả lại chưa thanh toán, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ là $ 25,00 hoặc số tiền tối đa được pháp luật cho phép, khoản phí này có thể được ghi nợ từ Tài khoản PayPal hoặc Nguồn tài trợ PayPal của bạn.

Bằng cách nhấp vào hộp có nhãn “Tôi đồng ý” với các điều khoản của tùy chọn thanh toán PayPal, bạn cho phép ghi nợ toàn bộ số tiền mua hàng từ Tài khoản PayPal hoặc Nguồn tài trợ của PayPal.

 

(C) CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN QUỐC TẾ

digitalhost.biz cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán quốc tế khác nhau thông qua nhiều Nhà cung cấp Thanh toán Quốc tế (“IPP”). Trong trường hợp bạn chọn một IPP, bạn tuyên bố rằng bạn đã đồng ý với bất kỳ và tất cả các thỏa thuận dịch vụ khách hàng hiện hành của IPP trước khi hoàn tất giao dịch của bạn tại digitalhost.biz . Bạn cũng đồng ý cho phép IPP ghi nợ toàn bộ số tiền mua hàng của bạn từ tài khoản ngân hàng đã chọn, tài khoản ví điện tử (bao gồm (các) thẻ tín dụng, (các) tài khoản ngân hàng hoặc (các) phương thức thanh toán được phép khác được liên kết với tài khoản ví điện tử) hoặc bất kỳ loại tài khoản nào khác được liên kết với IPP đã chọn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thẻ trả trước và thanh toán di động), gọi chung là “Nguồn tài trợ”. Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép IPP đã chọn ghi nợ “Phí chuyển đổi tỷ giá hối đoái”, nếu có, cũng như bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác áp dụng cho thỏa thuận của bạn với IPP (gọi chung là “Phí IPP”), từ Nguồn tài trợ của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phí IPP có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bởi IPP mà không cần digitalhost.biz thông báo cho bạn .

Bạn có trách nhiệm giữ cho các Nguồn tài trợ của mình luôn cập nhật và được cấp vốn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ( i ) IPP có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán không thực hiện được do Nguồn tài trợ của bạn không còn tồn tại hoặc không còn / đủ quỹ) và (ii) trong trường hợp như vậy, cả IPP và digitalhost.biz đều không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về điều tương tự. Bạn xác nhận rằng digitalhost.biz sẽ không cố gắng thực hiện các Dịch vụ do bạn mua cho đến khi digitalhost.biz nhận được xác nhận thanh toán từ IPP thông qua bộ xử lý thanh toán được liên kết của nó. Bạn xác nhận rằng có thể có khoảng cách vài giờ hoặc vài ngày giữa thời gian bạn đặt hàng và thời gian IPP xác nhận thanh toán thông qua bộ xử lý thanh toán liên quan của mình. Nếu digitalhost.biz không nhận được xác nhận thanh toán từ IPP thông qua bộ xử lý thanh toán được liên kết của nó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi đặt hàng, đơn đặt hàng của bạn có thể bị hủy, lúc đó bạn cần bắt đầu lại quy trình mua hàng. Trong trường hợp bạn muốn hủy thanh toán cho một giao dịch đang chờ xử lý, bạn có thể hủy đơn đặt hàng thông qua tài khoản digitalhost.biz của mình. Các khoản thanh toán nhận được trên các đơn đặt hàng đã bị hủy trước đó sẽ tự động được hoàn lại cho Phương thức thanh toán ban đầu khi có thể.

Nếu, tại thời điểm digitalhost.biz nhận được xác nhận thanh toán từ IPP (thông qua bộ xử lý thanh toán được liên kết của nó), thì ( i ) Dịch vụ (bao gồm cả tên miền) không còn có sẵn để mua; hoặc (ii) đơn đặt hàng đang chờ xử lý đã bị hủy trong hệ thống của chúng tôi; hoặc (iii) xác nhận thanh toán không khớp với số tiền bằng đô la của đơn đặt hàng đang chờ xử lý và do đó, giao dịch mua của bạn được tài trợ quá mức hoặc tài trợ dưới mức, digitalhost.biz có thể tự động hoàn lại một phần (trong trường hợp vượt quá -funding) hoặc hoàn trả đầy đủ (trong trường hợp tài trợ dưới mức) cho Nguồn tài trợ của bạn. Nếu IPP (hoặc bộ xử lý thanh toán liên quan của nó) áp đặt các giới hạn hoàn tiền dưới bất kỳ hình thức nào, digitalhost.biz có quyền hoàn lại tiền cho số dư tín dụng tại cửa hàng. Nếu bạn nhận được khoản tiền hoàn lại đầy đủ, bạn sẽ phải bắt đầu lại quy trình mua hàng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng IPP có quyền không hoàn lại Phí IPP liên quan đến giao dịch được hoàn lại. Theo đó, bất kỳ khoản hoàn trả nào do digitalhost.biz phát hành sẽ không bao gồm Phí IPP trừ khi có quy định khác.

 

(D) CÂN BẰNG TÍN DỤNG TẠI CỬA HÀNG

Trong trường hợp Tài khoản của bạn có số dư tín dụng tại cửa hàng, bạn có thể áp dụng bất kỳ số dư tín dụng hiện có nào cho bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai trong Tài khoản của bạn. Trong trường hợp Tài khoản của bạn có số dư tín dụng tại cửa hàng, theo đây bạn ủy quyền cho digitalhost.biz áp dụng bất kỳ số dư tín dụng hiện có nào cho mọi khoản phí quản trị chưa thanh toán, khoản bồi hoàn hoặc các khoản phí khác liên quan đến Tài khoản của bạn. Trong trường hợp Phương thức thanh toán mặc định của bạn không thực hiện được thanh toán tự động liên quan đến việc xử lý bất kỳ gia hạn Dịch vụ nào, digitalhost.biz có thể sử dụng bất kỳ số dư tín dụng tại cửa hàng hiện có nào nếu có đủ tiền để thanh toán toàn bộ giao dịch. Bất kể số tiền tín dụng tại cửa hàng có sẵn trong tài khoản của bạn là bao nhiêu, digitalhost.bizis không chịu trách nhiệm về việc mất sản phẩm do không thể thu tiền từ Phương thức thanh toán mặc định của bạn hoặc tín dụng tại cửa hàng. Tín dụng tại cửa hàng sẽ được áp dụng dựa trên đơn vị tiền tệ được chọn trong giỏ hàng tại thời điểm mua hàng (hoặc gia hạn). Nếu bạn có nhiều tín dụng tại cửa hàng, thì tín dụng sẽ được xử lý theo độ tuổi của tín dụng, với tín dụng tại cửa hàng cũ nhất sẽ được áp dụng trước. Nếu cần thêm tiền để hoàn tất giao dịch mua hoặc gia hạn, các khoản tín dụng được giữ bằng đơn vị tiền tệ không được chọn sẽ được chuyển đổi bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái hàng ngày của digitalhost.biz dựa trên độ tuổi của khoản tín dụng (cũ nhất đến mới nhất) cho đến khi ( i ) đủ tiền được phân bổ để hoàn tất giao dịch, hoặc (ii) không còn số dư khả dụng trong tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng tại thời điểm chuyển đổi, digitalhost.biz cũng có thể áp dụng một khoản phí hành chính bổ sung để bù đắp cho các rủi ro và chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ.

Bạn có thể xác minh số dư tín dụng hiện có tại cửa hàng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào “Quản lý tài khoản của bạn” hoặc thông qua giỏ hàng trên trang web digitalhost.biz . Bạn thừa nhận rằng số dư tín dụng tại cửa hàng không thể chuyển nhượng, chỉ có thể được sử dụng trong Tài khoản mà chúng được nhận và có thể hết hạn. Các khoản tín dụng miễn phí tại cửa hàng sẽ hết hạn sau hai năm kể từ khi phát hành. Trong trường hợp digitalhost.biz chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn xác nhận và đồng ý rằng mọi số dư tín dụng còn lại trong cửa hàng sẽ bị mất.

Bạn cũng thừa nhận rằng số tiền có sẵn trong số dư tín dụng tại cửa hàng của bạn sẽ do digitalhost.biz nắm giữ và sẽ không tích lũy hoặc trả lãi thay cho bạn. Trong phạm vi bất kỳ khoản lãi nào có thể tích lũy, bạn hiểu và đồng ý rằng digitalhost.biz sẽ được quyền nhận và giữ bất kỳ số tiền nào như vậy để trang trải các chi phí liên quan đến việc hỗ trợ chức năng cân bằng tín dụng tại cửa hàng.

 

(E) Tiền điện tử, mã thông báo và tài sản kỹ thuật số

Trừ khi có quy định khác, các từ sau đề cập đến các mục nhập dữ liệu sổ cái phần mềm dựa trên blockchain: "tài sản kỹ thuật số", "tài sản", "tiền xu", "tiền điện tử", "mục nhập sổ cái", "altcoin" và "mã thông báo".

digitalhost.biz cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán tiền điện tử, mã thông báo và tài sản kỹ thuật số thông qua Nhà cung cấp thanh toán tiền điện tử (“CPP”). Trong trường hợp bạn chọn CPP, bạn tuyên bố rằng bạn đã đồng ý với bất kỳ và tất cả các thỏa thuận dịch vụ khách hàng hiện hành của CPP trước khi hoàn tất giao dịch của bạn tại digitalhost.biz . Nếu có, “Phí chuyển đổi tỷ giá hối đoái”, cũng như “Phí giao dịch” và bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác áp dụng cho thỏa thuận của bạn với CPP (gọi chung là “Phí CPP”), từ Nguồn vốn của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phí CPP có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bởi CPP mà không cần digitalhost.biz thông báo cho bạn .

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ( i ) CPP có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản thanh toán không được thực hiện. Trong trường hợp đó, cả CPP và digitalhost.biz đều không chịu trách nhiệm bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến vấn đề tương tự. Bạn xác nhận rằng digitalhost.biz sẽ không cố gắng thực hiện các Dịch vụ do bạn mua cho đến khi digitalhost.biz nhận được xác nhận thanh toán từ IPP thông qua bộ xử lý thanh toán liên quan của nó. Bạn thừa nhận rằng có thể có lỗ hổng của vài giờ hoặc vài ngày giữa thời điểm bạn đặt hàng và thời điểm CPP xác nhận thanh toán thông qua bộ xử lý thanh toán được liên kết của nó. Nếu digitalhost.biz không nhận được xác nhận thanh toán từ CPP thông qua bộ xử lý thanh toán được liên kết của nó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi đơn đặt hàng được đặt, đơn đặt hàng của bạn có thể bị hủy, lúc đó bạn cần phải bắt đầu lại quá trình mua hàng.

 

 1. NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ DẤU HIỆU

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên theo đây và những người thừa kế, kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ.

 

 1. KHÔNG CÓ LỢI ÍCH BÊN THỨ BA

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba.

 

 1. TUÂN THỦ LUẬT ĐỊA PHƯƠNG

digitalhost.biz không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng nội dung có sẵn trên Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này là phù hợp ở mọi quốc gia hoặc khu vực tài phán và quyền truy cập vào Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này từ các quốc gia hoặc khu vực pháp lý nơi có nội dung của nó bất hợp pháp bị cấm. Người dùng chọn truy cập Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương.

 

 1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH; QUYỀN HẠN; ĐỊA ĐIỂM; CHỜ DÙNG THỬ TRONG THỜI KỲ

Ngoại trừ các tranh chấp được điều chỉnh bởi Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất được tham chiếu ở trên và có sẵn tại đây , Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật liên bang của Việt Nam. Bạn đồng ý từ bỏ quyền xét xử của bồi thẩm đoàn trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào diễn ra liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này.

 

 1. TITLES AND HEADINGS; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘC LẬP; KHẢ NĂNG LÀM VIỆC

Các tiêu đề và tiêu đề của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và dễ dàng tham khảo và sẽ không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để xây dựng hoặc giải thích thỏa thuận của các bên như được quy định trong tài liệu này. Mỗi giao ước và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu cho tất cả các mục đích là một giao ước hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án có thẩm quyền cho rằng bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó và sẽ được tìm thấy có giá trị và khả thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

 

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thư thường theo địa chỉ sau:

BAO TRAN CNTT DEVELOPMENT INVESTMENT CO. LTD

Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

[email protected]

 • 66 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Do you accept customers from all countries?

We do accept customers from all countries in the world! However, to prevent abuse, some countries...

Where are your servers located?

We have servers located in the USA, Asia and Europe to ensure maximum speed and data security for...

Về Chúng Tôi

Chúng tôi đang cố gắng mang đến những dịch vụ lưu trữ tốt nhất với giá cả và chất lượng tốt...

Chính sách bảo mật

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ NÓ CÓ THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ VÀ...

Chính sách hoàn tiền

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do...